ПУБЛИКАЦИИ

Исследования этиологии, профилактики и лечения химических зависимостей: конспекты основных статей

Дослідження з етіології, профілактики та лікування хімічних залежностей: конспекти основних статей. Частина 1. посібник / Кол. авт.; За заг. ред. доцента О.О. Сердюка та В.В. Бурлаки. — Харків: Діса плюс, 2015. — 478 с. ISBN: 978-617-7064-52-6 DOI: 10.13140/RG.2.1.5035.6323

http://univd.edu.ua/science-issue/issue/60

Методы исследования зависимостей: материалы электронного учебного курса

Методи дослідження залежностей = Introduction to Research Methods in Substance Use and Abuse : матеріали електрон. навч. курсу / авт.-уклад.: О. О. Сердюк, В. В. Бурлака ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Ун-т Вейна ; Мічиган. ун-т. – Харків : ХНУВС, 2018. – 160 с.

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25749.17128

Украинское лонгитюдное исследование: Методические рекомендации по использованию психодиагностических инструментов первой волны исследования

Українське лонгітюдне дослідження = Ukrainian Longitudinal Study (ULS) : Метод. рек. з використання психодіагност. інструментів першої хвилі дослідж. / [Максименко С. Д., Даниленко Г. М., Лінський І. В. та ін.] ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; НАМН України, ДУ Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків, ДУ Ін-т неврології, психіатрії та наркології ; МВС України, Харків. нац. ун-т. внутр. Справ ; Ун-т Вейна. – Київ: Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2019. – 68 с.

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33825.35683